MENU

Zamówienie na "Dostawę wyposażenia do sal: rehabilitacyjnej i fizjoterapeutycznej w budynku PSONI Koło w Policach”

                                 

ZAMAWIAJĄCY Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
- Koło w Policach ul. Korczaka 57 , 72-010 Police
tel./fax. 91 31 80 270, e-mail: psoni@police.pl
adres strony internetowej: www.psoni.police.pl

zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy

o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

„Dostawę wyposażenia do sal: rehabilitacyjnej i fizjoterapeutycznej  w budynku PSONI Koło w Policach” 
Zadanie realizowane w ramach projektu:
„Dotknąć świata, dojrzeć do zmiany - aktywizacja w PSONI Police” RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020, 
Termin składania ofert: 24.07.2020 godz. 10.00
Miejsce składania ofert: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Policach  72-010 Police, ul. Korczaka 57

 

 

Zapytanie ofertowe na wyposażenie Sali Doświadczania Świata

Zapytanie Ofertowe na wyposażenie Sali Doświadczenia Świata w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach na potrzeby realizacji projektu pn.: "Dotknąć świata, dojrzeć do zmiany  - aktywizacja w PSONI Police" nr RPZP.07.01,00-32-K003/19 w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014 - 2020.
 

Dotknąć świata, dojrzeć do zmiany - aktywizacja w PSONI Police

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach pozyskało środki unijne na realizację projektu Dotknąć świata, dojrzeć do zmiany - aktywizacja w PSONI Police”. 

Projekt jest ukierunkowany na kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz integracji podopiecznych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez instrumenty aktywizacji zawodowej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym przygotowanie osób ze Środowiskowego Domu Samopomocy do uczestnictwa w Warsztatach. Działania aktywizacji zawodowej uwzględniają kompleksowe programy oraz wsparcie realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy  i Warsztaty Terapii Zajęciowej w celu przygotowania do podjęcia zatrudnienia. Główny cel projektu jest zbieżny z celem szczegółowym Działania 7.1 RPO WZ 2014-2020: do 2023 r. nastąpi aktywna integracja mieszkańców powiatu polickiego zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwiększająca ich zatrudnienie. Przedmiotem projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa ramach WTZ i ŚDS prowadzonych przez Koło PSONI w Policach z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej. Wdrażane usługi aktywnej integracji będą mieć charakter wsparcia indywidualnego. W ramach projektu 100 osób ze znaczną, umiarkowaną i sprzężoną niepełnosprawnością, chorobami psychicznymi otrzyma poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne prowadzące do integracji społeczno – zawodowej, wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Pracownicy WTZ/ŚDS wezmą udział w szkoleniach, a uczestnicy w szkoleniach, nauce rzemiosła i praktykach zawodowych. Integralną część projektu stanowi zakup wyposażenia. Profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny pozwoli znacznie zwiększyć efekty aktywizacji, przyczyniając się jednocześnie do wyraźnej poprawy funkcjonowania w społeczeństwie. Sala rehabilitacyjna wzbogaci się w aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej, terapii radiofalowej  ukierunkowanej, aparat do terapii falami uderzeniowymi z laserem, 4 kanałowy aparat do Magnetoterapii i wiele innych. Sala rehabilitacyjnej klinicznej zostanie doposażona w bieżnię antygrawitacyjną z wszystkimi rozmiarami spodenek i system wideo dla osób z niepełnosprawnościami. Rehabilitacja będzie się odbywać 2 razy w tyg. po 3h. Doposażone zostaną również mi.in. pracownie ceramiczna, cukiernicza, obróbki drewna i sala doświadczenia świata.  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na podstawie umowy nr RPZP.07.01.00-32-K003/19 - 00

 

 

Zapytanie ofertowe - Sala Doświadczania Świata

Zapytanie ofertowe na wyposażenie Sali Doświadczania Świata w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach na potrzeby realizacji projektu pn. "Dotknąć świata, dojrzeć do zmiany - aktywizacja w PSONI Police" nr RPZP.07.01.00-32-K003/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020

Zapytanie ofertowe - pracownia cukiernicza

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego

Zapytanie Ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego, RTV, muzycznego dla PSONI Police na potrzeby realizacji projektu pn.: Dotknąć Świata, dojrzeć do zmian.
 

Zapytanie ofertowe Pracownia Ceramiczna

Polecenie Wojewody Zachodniopomorskiego

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Maski, taniec, zabawa czyli Karnawał 2020

19-go Lutego nasz czas zabawy karnawałowej urzeczywistnił się po raz kolejny 

Zakończenie projektu Mikrodotacje

30.11.2019 PSONI zakończyło realizację projektu Mikrodotacje,  Lokalne Przedsięwzięcia Małe Inicjatywy Lokalne - edycja 3 ... 
projekt i wykonanie strony: SeeSite