MENU

Zasady przyjęcia i kierowania

Skierowanie do Domu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Zainteresowana osoba niepełnosprawna lub jej opiekun  powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w celu złożenia podania o skierowanie na pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy. Do podania niezbędne jest dołączenie zaświadczenia lekarskiego, wydanego przez lekarza psychiatrę lub neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do uczestnictwa  w zajęciach  wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności , o ile osoba takie posiada.

W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do Domu, decyzja o skierowaniu wydawana jest na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące tzw. okres próbny. W tym czasie  dokonywana jest ocena możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postepowania wspierająco- aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji. Po tzw. okresie próbnym  i przygotowaniu indywidualnego planu osoba zainteresowana kierowana jest na czas niezbędny do jego realizacji, uzgodniony z kierownikiem Domu. W sytuacji braku postępów w realizacji indywidualnego planu wspierająco – aktywizującego okres, na jaki osoba zostaje skierowana do placówki, może być przedłużony.

Przed przyjęciem  do Domu, osobę kierowaną lub jej opiekuna zapoznaje się z zasadami funkcjonowania Domu, uzgadnia termin przyjęcia oraz zapoznaje z regulaminem placówki. Po okresie próbnym osoba skierowana lub jej opiekun składa deklarację dalszego uczestnictwa w zajęciach Domu

Dane teleadresowe

Środowiskowy Dom Samopomocy

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Policach.

ul. Korczaka 57

72-010 Police

Tel/fax: 91 318-02-70

e-mail: sds.psouu@police.pl

 

projekt i wykonanie strony: SeeSite