MENU

Szczepimy się - Informacje ogólne

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19?
 

 1. Bo uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem

Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95% – szczepienie uchroni Cię przed zakażeniem COVID-19.

 1. Bo uratujesz komuś życie

Szczepiąc się, myślisz również o innych – członkach rodziny, przyjaciołach i znajomych. Ale także nieznajomych – spotkanych przypadkiem na ulicy, czy w sklepie. Dzięki Tobie zwiększy się również ich bezpieczeństwo. Nawet jeśli czujesz się młody i silny, poprzez zaszczepienie przerwiesz łańcuch zakażeń.

 1. Bo możesz!

Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne i skuteczne.

 1. Bo pomożesz zwalczyć pandemię na świecie

Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie. Każdy zaszczepiony to potencjalnie od kilku do kilkunastu osób uchronionych przed zarażeniem. Już 50% zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka szerzenia się w niej koronawirusa.

 1. Bo zyskasz spokój

Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający z bezpieczeństwa własnego i najbliższych.

 1. Bo szczepionki są bezpieczne

Szczepionki są badane przez polskie i unijne instytucje. Ich dopuszczenie do użytku jest zależne od decyzji Europejskiej Agencji Lekowej.

 1. Bo zostaniesz zbadany

Przed szczepieniem zostaniesz przebadany przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz swój aktualny stan zdrowia.

 1. Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności!

Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkich do normalnego życia.

 1. Powrót do normalności oznacza:
 • odejście od maseczek,
 • swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi,
 • powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych,
 • dalszy rozwój gospodarki,
 • ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe zatrudnienia,
 • swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów,
 • wakacje bez ograniczeń,
 • poprawę jakości życia nas wszystkich.

10.  Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed zarażeniem
różnymi chorobami. Ludzkość z powodzeniem korzysta z tej zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat.

Szczegółowe informację na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Police, 04 stycznia 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przebudowa pomieszczenia WC na pomieszczenie terapii oraz remont istniejącej łazienki i WC
w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Policach przy ul. Korczaka 55 na potrzeby realizacji projektu pn. „Dotknąć świata, dojrzeć do zmiany - aktywizacja w PSONI Police” RPZP.07.01.00-32-K003/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020, 
 prowadzone na zasadach art. 701-5KC.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ)

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Policach ul. Korczaka 57
NIP 851 27 39 037


2. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 701  - 704, przy wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 130 000 zł (zamówienia klasyczne) oraz nie przekraczającej kwoty 50 000 zł (zamówienia bagatelne), na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

CPV: 45000000-7 Przebudowa i remont pomieszczeń
CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe – przygotowawcze
CPV: 45262500-6  Roboty murowo - tynkowe
CPV: 45262500-6 Wykonanie nowej posadzki
CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne (instalacja wod.-kan.)
CPV: 45310000-3 Instalacja elektryczna
CPV: 45450000-6 Montaż w istniejących oknach nawiewników higrosterowalnych
CPV: 45331210-1 Wykonanie wentylacji grawitacyjnej (pom. terapii, WC, łazienki)
CPV:45111220-6 Wywóz gruzu na wysypisko

1) Przedmiotem zamówienia jest
Przebudowa pomieszczenia WC na pomieszczenie terapii oraz remont istniejącej łazienki i WC w budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Policach przy ul. Korczaka 55 w Policach na potrzeby realizacji projektu pn. „Dotknąć świata, dojrzeć do zmiany - aktywizacja w PSONI Police” RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020, 
2) Szczegółowy opis i rodzaj prac zostały określone w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego: Projekt wykonawczy i   Przedmiary robót.
3) Zamawiający wyklucza składanie ofert częściowych – nie dopuszcza możliwości częściowego wykonania zamówienia.
4) Ilekroć IWZ nie będzie stanowić inaczej używany w jej treści „przebudowa” bez bliższego określenia rozumieć przez to należy zakres prac wyszczególnionych w Załączniku nr 1 niniejszego zapytania.
5) Miejscem wykonywania przedmiotu zamówienia jest wskazany przez zamawiającego budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Policach przy ul. Korczaka 55, 72-010 w Policach – zwane dalej również „miejscem wykonywania prac”.
6) Przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i orientacyjny. Ilości i zakres prac nie są wiążące dla wykonawcy i nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do przygotowania oferty.
7) Podane w przedmiarach i projekcie wykonawczym nazwy własne są jedynie nazwami przykładowymi. Dopuszcza się materiały i urządzenia równoważne w stosunku do przywołanych w dokumentacji. Materiały i urządzenia równoważne swoją definicją muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane przykładowo w opisie zamówienia, przedmiarach oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty Opis rozwiązań równoważnych.
8) UWAGA: Ilekroć w przedmiarze robót określono nazwę produktu należy rozumieć, że mają one wyłącznie charakter przykładowy i dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.
4. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zmawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zmawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zmawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalny poziom zdolności technicznej - Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeśli wykonawca wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną robotę budowlaną. Za jedną robotę budowlaną Zamawiający uzna robotę polegającą na wykonaniu robót ogólnobudowlanych na obiektach użyteczności publicznej. Zamawiający uwzględni tylko roboty zakończone.
Minimalny poziom zdolności zawodowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek jeśli zapewni na czas realizacji zamówienia osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. W związku z tym Wykonawca w swojej ofercie winien oświadczyć, że dysponuje osobą/osobami, która zapewni kierowanie robotami budowlanymi, tj. będzie pełniła obowiązki kierownika robót budowlanych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstawy do wykluczenia z postępowania:
1) Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą – dotyczy wszystkich wykonawców:
a) Oferta cenowa – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
b) Odpowiednie pełnomocnictwa, w oryginale lub potwierdzone za zgodność z oryginałem,
c) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy oraz o spełnienie warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3
d) Dokumenty na potwierdzenie, że Wykonawca spełnienia warunki udziału w postępowaniu, tj.:
- Wykaz robót budowlanych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, daty , miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane,
- Wykaz osób (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Kserokopie odpowiednich uprawnień budowlanych, wpisu do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, aktualne zaświadczenie z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa o opłaceniu obowiązkowego ubezpieczenia OC, będą wymagane jedynie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana – przed podpisaniem umowy.
6. Obowiązki Wykonawcy:
1)  Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie zgodnym ze złożoną ofertą, nie później jednak niż do 28.03.2021 r.
2)  prace wykonane zostaną zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, Zapytaniem ofertowym i ofertą Wykonawcy.
3) Roboty muszą być wykonywane w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych Umową warunkach.
4) Prowadzona przebudowa nie może zakłócić normalnego funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Policach, ul. Korczaka 55. 
5) Za termin zakończenia Umowy, a tym samym zrealizowania przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania protokołu obioru końcowego z klauzulą „bez zastrzeżeń”.
6) Ustala się rozliczenie nastąpi po zakończeniu prac.
7) Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, znaki towarowe, parametry, źródła pochodzenia (nazwy producenta lub urządzeń), postanowienia te należy traktować jako przykładowe, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego, z tym zastrzeżeniem, że zaproponowane rozwiązania równoważne muszą spełniać co najmniej założenia projektowe.
8) Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zamiany materiałów i urządzeń ujętych w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego (takie jak: obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację, poprawienie warunków technicznych, inne wynikające z aktualizacji rozwiązań technologicznych) i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.
9) Wykonawca w formularzu ofertowym oświadczy, że uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje, wyjaśnienia oraz dane techniczne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy oraz że znany jest mu zakres robót, warunki, w których będzie realizowany przedmiot Umowy, oraz że dokonał oceny technicznej zakresu robót i uwzględnił ją w Formularzu ofertowym.
10) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków występujących w opisie przedmiotu zamówienia niniejszego zapytania, a o ich wykryciu winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
11) Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionego opisu przedmiotu zamówienia pod warunkiem uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych.
12) Wykonawca jest zobowiązany do analizy rozwiązań przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia niniejszego zapytania pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu.
13) Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymogom określonym w opisie przedmiotu zamówienia. Proponowane materiały, kolorystyka muszą zostać przedstawione do wstępnej akceptacji Zamawiającego.
14) Materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania muszą zostać zgłoszone do akceptacji przedstawicielowi zamawiającego. Wykonawca nie ma prawa wykonać robót z użyciem materiałów, które nie zostały uprzednio zaakceptowane przez inspektora nadzoru budowlanego.
15) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres minimum 24 miesięcy, przy czym termin „gwarancja” należy rozumieć jako oferowany przez Wykonawcę okres liczony w miesiącach, w którym Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do żądania od gwaranta nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek. Termin ten liczony jest od daty odbioru końcowego zamówienia. Wykonawca w formularzu ofertowym zawrze proponowany przez siebie okres gwarancji.
16) Strony zgodnie ustalają, że termin usunięcia wad wynikających z realizacji przedmiotu Umowy w okresie realizacji przedmiotu Umowy wynosi 7 dni kalendarzowych, natomiast w okresie obowiązywania gwarancji 14 dni kalendarzowych od chwili dokonania zgłoszenia w formie pisemnej.
17) Wykonawca zobowiązuje się, że nadzór nad prawidłowym wykonaniem umowy będzie pełniła osoba posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie wykonywanych robót.
18) Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia na obszarze prowadzonych prac zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań w miejscu wykonywania prac.
19) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiednie narzędzia i odzież.
20) Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia listy osób, które bezpośrednio realizować będą przedmiot Umowy wraz z nr i serią dokumentu potwierdzającego ich tożsamość. Zamawiający przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania prac, przeprowadzi szkolenie z zakresu bhp i ppoż. dla wskazanych pracowników Wykonawcy.
21) Od dnia protokolarnego przekazania miejsca wykonywania prac, Wykonawca odpowiadać będzie za organizację swojego zaplecza na przekazanym mu miejscu wykonywania prac, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach na własny koszt. W tym celu Wykonawca zapewni kontener na złom, gruz i inne odpady pochodzące z prac rozbiórkowych i demontażowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

22) Wykonawca zobowiązany jest również do utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku i usuwania zanieczyszczeń będących następstwem prowadzonych prac.

23) W sytuacji niezapewnienia porządku w sposób określony w punktach 21 i 22 Zamawiający zleci firmie sprzątającej wykonanie czynności porządkowych na koszt Wykonawcy.

24) Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie poniesie wszelkie koszty i opłaty związane z czynnościami przygotowawczymi do realizacji Umowy, w tym czynnościami przygotowującymi budynek oraz jego otoczenie do wykonania przedmiotu Umowy oraz odbioru przedmiotu Umowy takie jak:
a) koszty i opłaty związane z utrzymaniem miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od wszelkich przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, bieżącego sprzątania,
b) koszty i opłaty związane z utylizacją, wywozem, zabezpieczeniem, zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wszystkich odpadów w ramach realizacji umowy, w tym koszty ustawienia kontenera na złom, gruz i inne odpady pochodzące z prac rozbiórkowych i demontażowych,
c) koszty i opłaty związane z zabezpieczeniem miejsca wykonywania prac, w którym prowadzone będą prace remontowe,
d) koszty związane z uporządkowaniem miejsca wykonywania prac po zakończeniu prac i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego.

25) Wykonawca uzgodni z przedstawicielem zarządcy nieruchomości sposób poboru u rozliczenia energii elektrycznej i wody.  Zamawiający  wskaże Wykonawcy miejsce poboru energii elektrycznej oraz wody.

26) Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją prac będących przedmiotem Umowy lub też inną działalnością Wykonawcy w budynku Zamawiającego spowodowane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy od chwili przekazania mu pomieszczeń do chwili odbioru końcowego robót.

27) Odpowiedzialność ta wiąże się z usunięciem wszelkich szkód i ich skutków objętych odpowiedzialnością na własny koszt oraz wypłatą odszkodowań i zapłatą kar umownych wskazanych w Umowie.

28) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wstępu na teren miejsca wykonywania prac Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, do którego należy wykonanie zadań określonych Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz do udostępnienia mu danych i informacji wymaganych tą ustawą.

29) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów budynku lub jego otoczenia oraz wnętrz budynku i wyposażenia Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający dokona niezbędnych napraw na koszt Wykonawcy.

30) Nadzór nad całokształtem robót ze strony Zamawiającego pełnić będzie wyznaczony przez Zamawiającego pracownik Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Policach. Ze strony Zamawiającego koordynację nad realizacją Umowy pełnić będzie:
Wioletta Lewandowska
Kierownik WTZ PSONI Koło w Policach
Tel. 91 31-80-270
e-mail:wtz.psoni@police.pl

31) Wykonawca zobowiązany jest używać przy realizacji przedmiotu Umowy materiałów, wyrobów i urządzeń odpowiadających Polskim Normom lub innym obowiązującym w tym zakresie przepisom, posiadających stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia Instytutu Technologii Budowlanej, Państwowego Zakładu Higieny oraz innych właściwych instytucji, które to dokumenty Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej na 1 dzień kalendarzowy przed przystąpieniem do prac.

32) Zamawiający informuje, że Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego stanowi materiał pomocniczy do ustalenia ceny oferty. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej przed złożeniem oferty w celu dokonania pełnej wyceny zgodnej ze stanem rzeczywistym. Zaniechanie powyższego obowiązku obciążać będzie wyłącznie Wykonawcę, który nie będzie uprawniony do powoływania się na tę okoliczność i brak jakichkolwiek informacji, jakie mógł uzyskać podczas wizji lokalnej przy realizacji zamówienia.

7. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania umowy: 28 marca 2021 r.

6. Kryterium wyboru ofert. Opis sposobu obliczenia ceny
Przy ocenie ofert zostaną uwzględnione następujące kryteria postępowania: cena oferty – waga kryterium maksymalnie 100 %

Cenę oferty należy skalkulować jako kwotę stanowiącą całkowity wydatek ponoszony przez zamawiającego z tytułu wykonania wszystkich świadczeń wymaganych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia po stronie wykonawcy.
Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z danymi zawartymi w Formularzu Ofertowym Załącznik 2 niniejszego Zapytania.
Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę, stanowiącą sumę cen składowych za poszczególne prace.
Ceny jednostkowe brutto (wraz z podatkiem VAT) muszą zostać podane w złotych polskich
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która zawiera najniższą cenę oferty.
Ocenie będą podlegać oferty wykonawców spełniające warunki opisane w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz zgodne z opisem przedmiotu zamówienia  wskazanym w Załączniku 1 niniejszego zapytania.
Pozostałe oferty nie będą podlegać ocenie.
Cena ofertowa ma obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj. w szczególności wszelkie roboty przygotowawcze, dojazdy, wizje lokalne, obmiary, ew. dokumentację fotograficzną, współpracę z zamawiającym, koszty transportu, koszty porządkowe, koszty wjazdu na wysypisko, koszty utrzymania zaplecza, koszt energii elektrycznej, wody, koszty ubezpieczenia, VAT, koszty obsługi gwarancyjnej itp.
Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zadania w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływanie innych czynników mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie mogą być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.
Podana w ofercie cena jest ostateczna. Oznacza to że Wykonawca nie może jej zmienić po otwarciu ofert.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywać się z walucie PLN.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z wezwania do wyjaśnień treści oferty, uzupełnienia dokumentów lub poprawienia oczywistych omyłek.

7.  Warunki płatności

Należność za wykonaną pracę płatna będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

8. Pracownik uprawniony do kontaktowania się w sprawach zamówienia:
Wioletta Lewandowska
Kierownik WTZ PSONI Koło w Policach
Tel. 91 31-80-270
e-mail:wtz.psoni@police.pl

9. Sposób przygotowania i złożenia oferty, miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert

1) Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowo - cenowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz podpisana przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań.
2) Oferta musi być przygotowana zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego.
3) Zaleca się załączenie, do składanej oferty, pełnomocnictwa do jej podpisania, o ile nie wynika ono z przepisów, dokumentów statutowych (np. z KRS) lub rejestrów.
4) Wykonawca winien złożyć tylko jedną ofertę.
5) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnie, nieścieralnym pismem drukowanym (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego).
6) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany bądź poprawki winny być parafowane przez upoważnione osoby ze strony Wykonawcy.
7) Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
a)      Przesłać pocztą/kurierem na adres Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach, ul. Korczaka 57, 72-010 Police, z dopiskiem na kopercie „Oferta na Przebudowę pomieszczenia WC na pomieszczenie terapii oraz remont istniejącej łazienki i WC w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej  PSONI w Policach.
b)       Złożyć w siedzibie Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach, ul. Korczaka 57, 72-010 w Policach , z dopiskiem na kopercie Oferta na Przebudowę pomieszczenia WC na pomieszczenie terapii oraz remont istniejącej łazienki i WC w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej  PSONI w Policach
Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego i oznaczona w następujący sposób: „Oferta na Przebudowę pomieszczenia WC na pomieszczenie terapii oraz remont istniejącej łazienki i WC w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej  PSONI w Policach ” - nie otwierać przed 19.01.2021  r., godz. 10.00. ”
8) Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści, po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert.
9) Oferta zostanie odrzucona w sytuacji, gdy wystąpią niezgodności z treścią niniejszego zapytania ofertowego.
10) Termin składania ofert upływa dnia 19 stycznia 2021 r., o godz. 9.30.
11) Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 10, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
12) Zamawiający otworzy oferty w dniu 19 stycznia 2021 r., o godz. 10.00 w swojej siedzibie.
13) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. Informacje te odnotowywane będą w protokole postępowania.
14) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji stanu faktycznego informacji przedkładanych wraz z ofertą.
15) Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu otwarcia ofert.
16) Ofertę składa (podpisuje) wykonawca lub osoba przez niego umocowana.

10. Postanowienia dodatkowe

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się możliwość unieważnienia niniejszego postępowania (odwołania), ponadto niniejsze ogłoszenie  „Zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez PSONI w Policach i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

11. Wykluczenia
1) Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż nie jest wykluczony z ubiegania się o zamówienie jako podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

12. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Policach
72-010 Police, ul. Korczaka 57, tel. 91 3180270.
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji  zadań ustawowych realizowanych przez Gminę Police na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o strażach gminnych, ustawy Kodeks wykroczeń, ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw.
3) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym, jednostkom i innym podmiotom uczestniczącym w realizowaniu zadań gminy. 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w  przypadkach określonych w przepisach RODO.
6) W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody, brak możliwości podjęcia czynności  przez Administratora. 
9) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.
13. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1) Załącznik nr 1 Projekt wykonawczy. Przedmiar robót. 
2) Załącznik nr 2 Formularz cenowo - ofertowy .
3) Załącznik nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4) Załącznik nr 4 Wzór umowy.
5) Załącznik nr 5 Wykaz robót
6) Załącznik nr 6 Wykaz osób,

…………………………………………………
                                                                                                                                                   Podpis Zamawiającego     

 

 

Boże Narodzenie 2020

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia

Kup bliskim, pomóż wszystkim!

"Kup bliskim, pomóż wszystkim" Kiermasz organizowany przy współpracy

 Fundacji Enea.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa  do naszego przedświątecznego Kiermaszu Wyrobów rękodzieła wykonanych w pracowniach Ceramiki, Drewna, Krawiectwa i Rękodzieła oraz Szkła Ozdobnego.

Wyjazd treningowy do Dźwirzyna.

Połowa września to także sprzyjający czas na turystyczne eskapady.

XVII Integracyjny Rajd Pieszy po Puszczy Wkrzańskiej

10-09-2020 Rajd za nami.

Przeszliśmy ... a piesze wyzwania po raz kolejny zostały pokonane.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy zakupu nowego busa 9 - osobowego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy zakupu nowego busa 9 - osobowego wraz z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych

 I. Kierujący zapytanie:

PSONI Koło w Policach, ul. Korczaka 57, 72-010 Police, NIP 8512739037, REGON 812729706

mail:psoni@police.pl

II. Przedmiot zapytania:     

 Przedmiotem zapytania jest dostawa nowego 9-osobowego busa,  przystosowanego do przewozu minimum jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, z homologacją i zgodnie z przepisami UDT, bez windy.

       Samochód osobowy ma spełniać następujące warunki :

- całkowita długość samochodu od 540 cm do 600 cm,

- wysokość całkowita od 230 cm do 260 cm,

- wysokość wewnętrznej tylnej części kabiny nie mniej niż 180 cm,

- silnik diesel,

- moc od 120 – 150 KM.

WYPOSAŻENIE:

- osobno sterowana klimatyzacja przedniej i tylnej części kabiny,

- komputer pokładowy,

- radio z bluetooth, gniazdo usb, zestaw głośnomówiący,

- kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach,

- elektrycznie regulowane szyby

- elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka,

- immobilizer, centralny zamek,

- czujniki parkowania tył i przód,

- komputer pokładowy

REALIZACJA SPRZEDAŻY DO KOŃCA 2020 r.

Prosimy o przesłanie ofert do 21.09.2020

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe


Zamawiający

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Policach

Zapytanie ofertowe

na świadczenie usług pośrednictwa pracy w ramach projektu

pn. „Dotknąć świata, dojrzeć do zmiany - aktywizacja w PSONI Police” RPZP.07.01.00-32-K003/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2014-2020.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 Ogłoszenie nr 566406-N-2020 z dnia 2020-07-27 r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach: Dostawa wyposażenia do sal: rehabilitacyjnej i fizjoterapeutycznej w budynku PSONI Koło w Policach.

ZAMAWIAJĄCY

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Policach ul. Korczaka 57 , 72-010 Police

tel./fax. 91 31 80 270, e-mail: psoni@police.pl, adres strony internetowej: www.psoni.police.pl

zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Dostawę wyposażenia do sal: rehabilitacyjnej i fizjoterapeutycznej  w budynku PSONI Koło w Policach”.

 Zadanie realizowane w ramach projektu: „Dotknąć świata, dojrzeć do zmiany - aktywizacja w PSONI Police” RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19 w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego WZ 2014-2020 

Termin składania ofert: 4.08.2020 godz. 10.00 

Miejsce składania ofert: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach  72-010 Police, ul. Korczaka 57

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d90f8cee-9cf1-4f16-bfec-fab67057e64e

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/f1815bb9-8473-4a11-af42-66a3a82bf14b

Unieważnienie postępowania

ZAMAWIAJĄCY
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach
UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZGODNIE Z ART. 93 UST.1 PKT 7 USTAWY Pzp
w trybie przetargu nieograniczonego
na „Dostawę wyposażenia do sal: rehabilitacyjnej i fizjoterapeutycznej  w budynku PSONI Koło w Policach”  realizowane w ramach projektu: „Dotknąć świata, dojrzeć do zmiany - aktywizacja w PSONI Police” RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020, 

projekt i wykonanie strony: SeeSite