MENU

Zadania ŚDS

Główne zdania Domu i kierunki działań to:

  • usługi specjalistyczne z zakresu:

terapii zajęciowej odbywajacej się w 6 tematycznych pracowniach pod kierunkiem specjalistów,

-  wparcia psychologicznego w zakiresie poprawy komfortu i jakości życia,

- rehabilitacji ruchowej wpływającej na poprawę kondycji fizycznej,

- rehabilitacji społecznej w celu nabywania umiejętności służących samodzielnemu życiu,

- poradnictwa socjalnego -  pomoc w uzyskaniu róznych form wsparcia w zależności od potrzeb i sytuacji życiowej,

- wspólpracy z rodziną oraz innymi osobami i podmiotami w zakresie kształtowania odpowiednich postaw wobec osoby niepełnosprawnej, m.in.   współpraca dotycząca realizacji planów wspierająco - aktywizujących, kreowanie pozytywnego, realnego wizerunku osób z niepełnosprawnością  intelektualną oraz przeciwdziałanie stereotypom i błędnym schematom postrzegania tej grupy osób przez społeczeństwo, 

- wparcia w zakresie konsultacji medycznych, m. in. obserwacja stanu zdrowia,zabezpieczenie doraźne w problemach zdrowotnych, interwencja w sytuacjach kryzysowych , zagrażajacych życiu i bezpieczeństwu,

- umożliwienia udziału w programach aktywizacji zawodowej i treningach mieszkaniowych osobom, których możliwości intelektualne i     psychoruchowe na to pozwalają,

- dowozu  - osoby, które z uwagi na stan psychofizyczny mają trudności w samodzielnym dotarciu na zajęcia, mogą korzystać z    dowozu do siedziby placówki i do miejsca zamieszkania samochodem specjalnie do tego celu przeznaczonym.

Realizacja w/w celów możliwa jest wyłącznie przy akceptacji i wsparciu rodzin osób niepełnosprawnych, dlatego też współpraca z rodzinami jest jednym z podstawowych elementów pracy terapeutycznej warunkującym jego skuteczność.       

projekt i wykonanie strony: SeeSite